در روزگاری که در هیچ یک از نقاط زمین صحبت از گردش زمین به دور خود و خورشید نبود و حتی در دورانی که اروپای به اصطلاح  متمدن امروزی که خیلی ها آن رابغلط بنیان گذار علوم نوین مینامند در تحوش به سر می برد ودر زمانی که سخن از حرکت ماه و زمین و خورشید جرم به شمار می رفت وچه بسا ارباب کلیسا دانشمندانی را به خاطر ابراز حقایق علمی محکوم به مرگ و یا مجبور به توبه می کردند کتاب آسمانی مسلمین قرن ها پیش از این روزگار سیاه اروپا و قبل از اظهارات دانشمندانی نظیر (جوردانوبرونو)،(کپرنیک)،(کپلر)و( گالیله) صریحا از حرکت زمین و سایر کرات اسمانی به گرد خود و خورشید سخن به میان آورد و خط بطلان بر عقاید بطلمیوس که 1500 سال بر اندیشه های بشری حکومت می کرد کشید در این جا آیاتی چند از قرآن مجید را به عنوان شاهد و نمونه ذکر می کنیم.قرآن در سوره ی ملک آیه ی 15 می فرماید :

هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُم الَارضَ ذَلُولاً فَاَمشُوا فی مَناکِبِها...

او خدایی است که زمین را برای شما مرکبی ماهوار و رام شده قرار داد تا بتوانید بر روی آن راهپیمایی کنید....

این آیه اشاره به حرکت انتقالی زمین دارد چرا که زمین را به مرکب متحرکی تشبیه کرده است که در عین حرکتی سریع سر نشینان خود را ناراحت نمی کند .واژه ی ((ذلول))در این آیه جامع ترین تعبیری است که درباره ی حرکت زمین شده است ،چرا که این مرکب راهوار با حرکات متعدد و بسیار سریعی که دارد آنچنان آرام به نظر می رسد که گویی مطلقاً ساکن است.خداوند در ایه11  سوره ی فصلت  میفرماید:

ثُم استَوی اِلَی السَّماءِ و هِیَ دُخانُ فَقالَ لَها و لِلاَرضِ ائتِیا طوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ.

پس پرداخت به آسمان و آن بود گازی شکل و گفت آن را و زمین را بیابید خواه نا خواه گفتند آمدیم و مطیع امریم.آیه فوق نیز به آغاز خلقت وحرکت کرات آسمانی از جمله حرکت کره ی زمین اشاره دارد .در سوره ی زخرف آیه 10 می فرماید:

اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهداً...

[خدای آن پروردگاری است که] زمین را برای شما مانند گهواره قرار داد....

چه تشبیه جالبی! قرآن زمین رامانند گهواره توصیف می کند. همانطور که می دانید ، از ویژگی گهواره این است که همانطور که حرکت می کند، موجب ناراحتی و رنجش کودک نمی شود بلکه سبب استراحت و آرامش اوست.جالب تراین  که در آیه سوره ی نبأ می فرماید:

وَالجِبالَ اَوتاداً.

کوه ها را میخهای زمین قرار دادیم.

همان طور که می دانید چیزی را میخ می کوبند که در حرکت ترسی از متلاشی شدنش باشد .ژرژگاموف در کتاب سرگذشت زمین (ص 126) می نویسد :

وقتی به رشته کوه ها مینگریم که هزار ها متر از دشت های اطراف مرتفع تر اند بیشتر به این فکر می افتیم که اینها صرفاً توده سنگ عظیم می باشند که مانند تپه های مصنوعی روی زمین ریخته شده اند .نظریه سطحی بودن کوه ها در زمین شناسی یک قرن پیش از نظریه های عمومی بوده و فقط اخیراًبه این موضوع پی برده اند که قسمت عمده ی هر کوهی زیر سطح زمین قرار دارد.چه جالب قرآن چهارده قرن پیش پرده از روی این راز بزرگ برداشته و کوه ها را میخهای زمین معرفی کرده است زیرا فایده و نتیجه ی این که خداوند کوه را میخها و مسمار زمین قرار داده این است که اجزائش در حال حرکت از هم جدا نشود و و مکرر در قرآن تصریح شده است که:

و اَلقی فِی الاَرضِ رَواسِیَ اَن تَمیدَ بِکَُم ....

خداوند افکند و استوار ساخت در زمین کوه ها  تا اجزاء زمین جابه جانشود و شما را از سویی به سویی دیگر پرتاب نکند ....نحل/15

احتمالاًایه ی فوق نیز به حرکت وضعی زمین اشاره دارد زیرا این مسئله از نظر فیزیکی برای جسم ثابت و بی حرکت معنی ندارد جز این که به حرکت وضعی قائل شویم و ثبوت قطعات زمین را د ر برابر نیروی گریز از مرکز به وسیله ی ثقل کوه ها که ریشه ی آن تا اعماق زمین است بررسی نماییم.

منبع :کتاب شگفت انگیز قرآن نوشته گودرز نجفی/منبع نوشته ال طاها

معجزه اعجاز فیزیکی وزمین

 http://www.altaha.mihanblog.co